laksehytte_profil.jpg

Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen – Felt 7 Deatnu/Tana

NIKU har inngått avtale med Finnmarkskommisjonen om levering av «Sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger for så vidt gjelder utnyttelsen av land, vann og fiskeplasser i sjø i felt 7 – Deatnu/Tana».

Kartleggingen omfatter fiskeplasser i Tanafjorden og all grunn i Tana kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006. Dette gjelder også grunn som FeFo måtte ha disponert over etter denne datoen. I henhold til Finnmarkskommisjonens spesifikasjon av oppdraget, inngår de lakseførende deler av Tanavassdraget ikke i denne kartleggingen.

Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen – Felt 7 Deatnu/Tana

I tillegg til en historisk oversikt over bosetting og ressursbruk vil utredningen fokusere på:

  • Bruk og rettsoppfatninger knyttet til fjorden; sjølaksefiske, fjordfiske og annen bruk av sjøressursene
  • Bruk og rettsoppfatninger i reindriften
  • Bruk og rettsoppfatninger knyttet til ferskvannsfiske og utmarksbruk
  • Fritidsbrukeres/allmenhetens bruk

Arbeidet med utredningen skjer i samarbeid med Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) (www.seg.deatnu.no) og Sámi info. Utredningen fullføres innen 30. juni 2016, og vil bygge på skriftlige kilder og annet skriftlig materiale. I tillegg gjennomfører NIKU og SEG intervju med et utvalg av enkeltpersoner og representanter for lag, foreninger og primærnæringer i Tana. Disse vil bli invitert til å beskrive nåværende og tidligere bruk av naturressurser og områder på FeFos grunn, og rettsoppfatninger knyttet til denne bruken. Intervjuene starter i mai 2015, og alle intervjuer vil ta utgangspunkt i topografiske kart. Intervjuspråk vil være samisk, finsk eller norsk.


Leder for utredningsgruppen, Elin Rose Myrvoll ved NIKUs Nordområdeavdeling i Tromsø, understreker at intervjuene ikkeer en registrering av rettighetskrav til Finnmarkskommisjonen, men en del av en sakkyndig utredning med formål å kartlegge bruk og rettsoppfatninger. Utredningen skal heller ikke ta stilling til eventuelle rettighetskrav eller trekke konklusjoner om eventuelle private eller kollektive rettigheter, da det er Finnmarkskommisjonens oppgave å vurdere rettighetsspørsmålene.

Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen – Felt 7 Deatnu/Tana

NIKU har tidligere gjennomfører flere sakkyndig utredninger for Finnmarkskommisjonen:

  • Felt 1 Sievju/Seiland, Stierdná/Stjernøya (ferdigstilt 2011)
  • Felt 2 Unjárgga gielda/Nesseby kommune (ferdigstilt 2011)
  • Felt 3 Sørøya/Sállan (ferdigstilt 2011)
  • Felt 4 Kárášjohka/Karasjok (ferdigstilt 2013)
  • Felt 6 Varangerhalvøya vest: Berlevåg og Båtsfjord (ferdigstilt 2013)

Spørsmål vedrørende utredningen eller interesse for deltakelse i intervju kan rettes til:Elin Rose Myrvoll, NIKU

Tlf. 77 75 04 24    e-post: elin.myrvoll@niku.no Postadresse: NIKU, Framsenteret, Postboks 6606 Langnes, 9296 TROMSØ