NIKU_Statens vegvesen.jpg

Nyere arkeologiske registreringsmetoder ved vegutbygging

Denne uken la Statens vegvesen og NIKU fram en rapport der det redegjøres for hvilke nyere avanserte arkeologiske metoder som kan være aktuelle å benytte i forbindelse med arkeologisk registreringsarbeid, som en del av veiprosjekter. Bakgrunnen er at det de siste årene har kommet til en rekke nyere fjernmålingsmetoder som kan være med å forbedre og effektivisere de metodene som i dag brukes ved arkeologiske registreringer.

Statens vegvesen har med dette initiativet tatt første skritt i retning av å få utredet potensialet for mer forutsigbare, effektive metoder som grunnlag for bedre faglige vurderinger i krysningspunktet mellom arkeologiske registreringer og store utbyggingsprosjekter.

Les rapporten: Arkeologiske undersøkelser. En vurdering av nyere avanserte arkeologiske registreringsmetoder i forbindelse med vegutbyggingsprosjekter

Formålet med prosjektet
Hensikten med forprosjektet er å ta første skritt i retning av å utrede i hvilken grad slike metoder kan erstatte eller supplere tradisjonelle arkeologiske metoder, med tanke på å effektivisere prosessene uten at kvaliteten på undersøkelsene reduseres. I dette forprosjektet redegjøres det for hvilke arkeologiske metoder som kan være aktuelle å benytte. Dessuten kartlegges behovene for videreutvikling og forskning på dette området.

Nyere arkeologiske registreringsmetoder ved vegutbygging
Satellittposisjonering og georadar. Photo: LBI-ArcPro/NIKU

Arkeologisk fjernmåling er et samlebegrep for en rekke inngrepsfrie metoder. Disse karakteriseres av at det er fysisk avstand mellom instrumentet/plattformen som brukes til påvisning og de arkeologiske strukturene som er gjenstand for påvisning. I dette forprosjektet redegjør vi for nyere arkeologiske metoder samt deres historikk og beskriver hvordan og i hvilken grad de er tatt i bruk i arkeologien. Det foretas en sammenlikning av metodene og potensialet for videreutvikling av dem. Prosjektet tar også opp spørsmålet om i hvilken grad nye metoder kan erstatte de tradisjonelle metodene, eller om de kun vil være et supplement. De aktuelle metodene er satellittopptak, flyfoto, flyskanning (LiDAR) samt ulike geofysiske undersøkelser. Dette er alle metoder som kan dekke store arealer på kort tid.

NIKUs satsing på nyere metoder
NIKU har i de senere årene hatt en strategisk satsning på å teste, utvikle og implementere nyere teknologisk avanserte metoder. I tillegg til teknologisk kompetanse innen geofysikk, GIS, laserskanning, databehandling, programvare og digital oppmåling, er NIKUs bakenforliggende kulturminnefaglig kompetanse viktig for å oppnå gode resultater på dette feltet.

Mye av NIKUs kompetanse på området har de siste årene blitt bygget opp ved deltagelse i prosjektet LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology. Dette forskningsprosjektet har som mål å utvikle faglig forsvarlige og kostnadseffektive metoder til bruk i ikke-destruktiv arkeologi. Bak instituttet står Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), et privat østerriksk forskningsinstitutt. NIKU leder den norske delen av dette prosjektet.

Nyere arkeologiske registreringsmetoder ved vegutbygging
Satellittopptak, Lunde gård, Tjølling i Vestfold. Foto: Digital Globe/NR/RA, 2013
Publisert