arkeolog trondheim

NIKU søker medarbeidere til arkeologiske utgravinger i Trondheim

NIKU søker medarbeidere til flere midlertidige stillinger til arkeologiske utgravinger i Trondheim.

Feltarbeidet er av varierende lengde, med snarlig oppstart på enkelte prosjekter. Feltlederstillingene omfatter også etterarbeid. Feltarkeologstillingene tildeles etterarbeid ved behov.

Endelig antall stillinger vil avhenge av godkjenning fra Riksantikvaren.

Faglig sett vil utgravningen være krevende, med kompleks stratigrafi, varierende bevaringsgrad på kulturlagene og mange konstruksjonsfaser.

Til alle stillinger kreves det erfaring fra arkeologisk feltarbeid og det er ønskelig med erfaring med single context-metode. Erfaring med GIS-databasen Intrasis vil vektlegges.

Vi ber søkere presisere hvilken/hvilke stillinger søknaden gjelder.

Feltleder I
Stillingen inneholder daglig administrativt og faglig lederansvar for utgravningsfelt og kvalitetssikring av feltdokumentasjonen, samt ansvar i alle deler av etterarbeidsfasen, inkludert utarbeidelse av rapport sammen med prosjektledelsen. For stillingen kreves bred erfaring fra felt- og etterarbeid, inkludert rapportering. Dokumentert leveringsevne vil bli vektlagt.

Feltleder II
Feltleder II har stedfortrederfunksjon for feltleder I og skal avlaste vedkommende. Stillingen omfatter således administrasjonsansvar i tillegg til faglig feltledelse.

Feltleder GIS
Feltleder GIS har ansvar for etablering og drift av GIS-arbeid i felt og opplæring/oppfølging av feltpersonale i innmåling og databehandling. Drift omfatter daglig digital innmåling, behandling og kvalitetssikring av innmålingsdata og annen digital dokumentasjon, inkludert foto, fotogrammetri og skriftlig kontekstinformasjon, samt backuprutiner. Det kreves erfaring med Intrasis 3.0, ArcMap og Adobe Illustrator. Erfaring med Agisoft Photoscan er ønsket.

Feltarkeolog
Feltarkeolog utfører primært feltarbeid, men ved behov også etterarbeid, under veiledning av ansvarlig feltledelse.

Utdanningsnivå

  • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Språk

  • Norsk

Vi tilbyr

  • Faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
  • Muligheter for fag- og kompetanseutvikling
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse i henhold til gjeldende regler
  • Lønn fastsettes etter stilling, utdanningsnivå og ansiennitet, i henhold til gjeldende avtaler om lønns- og arbeidsvilkår for kortvarige tilsetninger ved feltarbeid i NIKU Timesatser for de forskjellige lønnstrinn følger Statens lønnsregulativ
  • Vi gjør søkere oppmerksomme på at det ikke tilbys tillegg for kost- og losji i prosjektet

Søk på stillingene her

Publisert 
NIKU søker feltpersonale til Follobaneprosjektet i Oslo

NIKU søker feltpersonale til Follobaneprosjektet i Oslo

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) søker medarbeidere til flere midlertidige stillinger til arkeologisk utgravning på Follobaneprosjektet i Oslo.

Les mer om NIKU søker feltpersonale til Follobaneprosjektet i Oslo
Er du interessert i arkeologisk feltarbeid i NIKU?

Er du interessert i arkeologisk feltarbeid i NIKU?

NIKU har fortløpende behov for arkeologer til feltarbeidav kortere eller lengre varighet.

Les mer om Er du interessert i arkeologisk feltarbeid i NIKU?