Ledig stilling arkeologi 2

NIKU søker feltpersonale til Follobaneprosjektet i Oslo

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) søker medarbeidere til flere midlertidige stillinger til arkeologisk utgravning på Follobaneprosjektet i Oslo.

Prosjektet omfatter de største arkeologiske undersøkelsene i middelalderbyen siden slutten av 1800-tallet. Den kommende utgravningsfasen vil foregå under dagens Bispegata. På bakgrunn av tidligere undersøkelser forventes store mengder arkeologiske kulturminner, med tre- og steinbygninger i området rundt én av middelalderbyens hovedferdselsårer: Biskopsallmenningen.

Det arkeologiske arbeidet vil foregå inne på et anleggsområde i full drift. Arbeidsforholdene vil dermed være svært krevende med hensyn til sikkerhetsrutiner og støy. Det forventes forurensete jordmasser, og i prosjektets siste del vil det bli vintergraving. Faglig sett vil også utgravningen være krevende, med over to meter tykke kulturlag, kompleks stratigrafi og mange konstruksjonsfaser.

Feltarbeidet vil vare ca. ett år, med planlagt oppstart i løpet av mars 2017. Feltlederstillingene omfatter også etterarbeid. Feltarkeologstillingene tildeles etterarbeid ved behov. Endelig antall stillinger vil avhenge av godkjenning fra Riksantikvaren. Til alle stillinger kreves erfaring fra arkeologisk feltarbeid og single context-metode. Erfaring med GIS-databasen Intrasis vil vektlegges. Vi ber søkere presisere hvilken/hvilke stillinger søknaden gjelder.

Feltleder I
Stillingen inneholder daglig administrativt og faglig lederansvar for utgravningsfelt og kvalitetssikring av feltdokumentasjonen, samt ansvar i alle deler av etterarbeidsfasen, inkludert utarbeidelse av rapport sammen med prosjektledelsen. For stillingen kreves bred erfaring fra felt- og etterarbeid, inkludert rapportering. Dokumentert leveringsevne vil bli vektlagt.

Feltleder II
Feltleder II har stedfortrederfunksjon for feltleder I og skal avlaste vedkommende. Stillingen omfatter således administrasjonsansvar i tillegg til faglig feltledelse.

Feltleder GIS
Feltleder GIS har ansvar for etablering og drift av GIS-arbeid i felt og opplæring/oppfølging av feltpersonale i innmåling og databehandling. Drift omfatter daglig digital innmåling, behandling og kvalitetssikring av innmålingsdata og annen digital dokumentasjon, inkludert foto, fotogrammetri og skriftlig kontekstinformasjon, samt backuprutiner. Det kreves erfaring med Intrasis 3.0, ArcMap og Adobe Illustrator. Erfaring med Agisoft Photoscan er ønsket.

Feltarkeolog
Feltarkeolog utfører primært feltarbeid, men ved behov også etterarbeid, under veiledning av ansvarlig feltledelse.

Utdanningsnivå

  • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Språk

  • Norsk

Vi tilbyr

  • Faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
  • Muligheter for fag- og kompetanseutvikling
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse i henhold til gjeldende regler
  • Lønn fastsettes etter stilling, utdanningsnivå og ansiennitet, i henhold til gjeldende avtaler om lønns- og arbeidsvilkår for kortvarige tilsetninger ved feltarbeid i NIKU Timesatser for de forskjellige lønnstrinn følger Statens lønnsregulativ
  • Vi gjør søkere oppmerksomme på at det ikke tilbys tillegg for kost- og losji i prosjekte

Søk på stillingene her

Publisert