Koordinator: Tone Olstad

NIKUs strategiske instituttsatsing Bygning-Kontekst-Transformasjon strekker seg over en femårs-periode med et budsjett på 2 mill.NOK pr. år

Instituttsatsningen tar utgangspunkt i den bygde kulturarven og fokuserer på bygningene som kulturminner og kilder. Bygninger inngår alltid i en kontekst, fyller varierende funksjoner og påvirkes av endringer i konteksten.

Det strategiske instituttprogrammets mål er å bidra med kunnskap slik at bygninger løpende forvaltes på en slik måte at de kan gi brukerne i dag gode opplevelser og en tilknytning til historien, og overleveres fremtidens samfunn som en verdi og en informasjonskilde til bygnings- og samfunnshistorien.

Forskningsarbeidet foregår gjennom prosjekter som ligger inn under de tre modulene i programmet.

Modul 1. Bygningens historiske kontekst: utforming, materialer, bruk og sammenheng

Modul 2. Kunnskapsoppbygging, overvåking og kommunikasjon. Teknologi og metoder

Modul 3. Eksisterende bygninger i fremtidens klima. Utfordringer ved langsomme og brå belastninger

Instituttprogrammet har hatt 2016 som oppstartsår. Fra 2017 løper følgende prosjekter:

Modul 1

  • Overgangen mellom middelalder og renessanse I boligkulturen I Norge: Klosteranleggene og bispegårdenes transformasjon til lensherreseter og adelige setegårder.
  • Undersøkelse og kartlegging av tidligere behandlinger av kalkmalerier i norske middelalder steinkirker
  • Norske kirkerom fra senmiddelalderen til reformasjonen – endring, kontinuitet og brudd
  • Fra middelalder til renessanse, fra katolisisme til lutheranisme – hva skjedde med kirkekunsten som overlevde endringer.

Modul 2

  • Dokumentasjon av byggeskikk fra middelalder til renessanse – metodeutvikling og kunnskapsoppbygging for undersøkelse av arkeologiske bygningsrester
  • Bruk av malematerialer for interiør og dekor i første halvdel av 1900-tallet i Norge
  • En komparativ analyse av middelaldersk og etterreformatorisk «grafitti», ved hjelp av RTI, fotogrammetri og laserscanning

Modul 3

  • Effekter av klimaendringer på byens verneverdige bygårder
  • Metoder for overvåkning av bygningsstrukturer i et klima under forandring

Prosjektene i modul 1 har som felles tema overgangen mellom middelalder og renessanse, og betydningen av reformasjonen for kirker og kirkeinteriør, samt transformasjon  av kirkelige bygninger  til profanbygninger.

Prosjektene i modul 2 har hovedfokus på dokumentasjon av arkeologiske bygningslevninger  og har bånd til prosjekter under modul 1.

Prosjektene i modul 3 er fokusert på miljøovervåkning og eksisterende bygg i fremtidens klima.

Programmet har plass for mindre prosjekter, der dette er gunstig for kulturminnevernets kunnskapsoppbygging.