konsekvensutredning

Et eksempel på en kraftledning som ligger innenfor kulturminnets/-miljøets nærområde eller visuelle territorium. Vedvika i Eid Kommune, Sogn og Fjordane. Foto: Inge Lindblom, NIKU.

Vi har som mål at arbeidet med konsekvensutredninger skal skje på en mest mulig kostnadseffektiv måte for våre kunder, og holde et faglig nivå som sikrer beslutningsrelevans.

NIKU utfører konsekvensutredninger knyttet til blant annet vind- og vannkraft, offentlig infrastruktur (veg- og bane), kommuneplaner, massetak og annen næringsvirksomhet. Vi har også erfaring med verdi- og sårbarhetsvurderinger og strategiske konsekvensutredninger (scoping).